U skladu sa interesovanjem studenata i građanstva, početkom 2018. godine pri Fakultetu za menadžment Herceg Novi, osnovani su Centar za strane jezike i Centar za informatiku. Djelatnost Centra za informatiku sadrži obuku polaznika putem kurseva različitih nivoa obrazovanja zavisno od nivoa znanja polaznika:

Centar za informatiku Fakulteta za menadžment vam omogućava pohađanje grupnih i individualnih kurseva različitih nivoa obrazovanja. Kursevi su namjenjeni onima koji tek započinju usvajanje znanja iz informacionih tehnologija, ali i onima koji žele da unaprijede ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu.

Kroz kurseve svih nivoa i vrsta, vodiće vas nastavnici sa bogatim iskustvom i spremnošću da vam, u svakom trenutku, olakšaju i uljepšaju proces učenja u savremeno opremljenoj računarskoj učionici.

Za sve dodatne informacije i prijave za kurs kontaktirajte Studentsku službu putem telefona 031/332-900 ili putem e-maila: studentskasluzba@fm-hn.com.

Žiro-račun za uplate: 525-6684-71 (Komercijalna Banka AD Podgorica)


OSNOVNI INFORMATIČKI KURSEVI

Informacije o ECDL kursu (European Computer Driving License)

Kao akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od  strane ECDL (European Computer Driving Licensefondacije, Fakultet za menadžment Herceg Novi predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika kao i građanstva uopšte.

S tim u vezi sa zadovoljstvom Vas obavještavamo o činjenici da je Fakultet za menadžment u Herceg Novom, od 2.10.2017. godine postao akreditovani centar za obuku i rad na računaru po sistemu ECDL.

ECDL unapređuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapređuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru predstavljajući sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta.

Primjenom ECDL-a, nastavni program Fakulteta za menadžment Herceg Novi obuhvata softverske programe koji se najčešce koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.

U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula:

Za realizaciju kursa potrebno je oformljivanje grupe od minimum 10 polaznika. Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat.

Kurs obuhvata 30 školskih časova, po cijeni od 120 eura za sva 4 modula. Moguća je uplata u više rata.

Napomena: Studenti Fakulteta za menadžment koji od školske 2017/2018 godine slušaju i polože ispit iz predmeta Informacione tehnologije u menadžmentu sa ocjenom A (odličan), B (vrlodobar) i C (dobar) imaju pravo da apliciraju za dobijanje ECDL indeksa i sertifikata, s obzirom da su predavanja i vježbe organizovana po uputstvima ECDL i to po cijeni od 60 eura.

Uplate za učešće na ECDL kursu se vrše na žiro-račun Komercijalne banke AD Podgorica: 525-6536-30.


POSLOVNI KURSEVI

Kurs za početnike

Poslovni kurs za početnike namjenjen je kako početnicima, tako i svima onima koji već koriste računar i žele da postignu profesionalni kvalitet. Na poslovnom kursu ćete naučiti kako da u potpunosti oblikujete svoje dokumente u MS Wordu, kreirate odlične i korisne tabele u MS Excelu i sve to postaviti u grafički oblikovanu prezentaciju koju ćete napraviti u MS Power Pointu.

   MS Word

 • Ubacivanje headera, footera (zaglavlja ipodnožja)
 • Kreiranje sadržaja
 • Dodavanje Excel tabela u MS Word
 • Kreiranje i izmjena stilova
 • Dodavanje naslovne stranice
 • Dodavanje vodenog žiga
 • Ubacivanje brojeva stranica, datuma i vremena
 • Kreiranje fusnota

   MS Excel

 • Šta su to formule i funkcije?
 • Operatori u Excelu
 • Redoslijed kojim Excel izvodi postupke uformulama
 • Karakterisične poruke o greškama kod korištenjaformula
 • Vježbe sa formulama:
 • Prikaz formula u ćelijama
 • Unos funkcije pomoću opcije Insert Functioni pronalazenje namjenskih funkcija.
 • Primjena uslovnog formatiranja
 • Grafikoni
 • Definisanje oblasti štampanja
 • U sastavu priručnika je dat spisak većeg dijela excel funkcija

   MS Power Point

 • Opis Power Point programa i upoznavanje sa okruženjem
 • Kreiranje novih slideova
 • Dizajn slidea (biranje teme i boje slidea)
 • Definisanje tranzicija (prelaznih efekata)
 • Pokretanje Slide Showa (prezentacije)
 • Snimanje prezentacije u obliku Slide Showa
 • Dodavanje vremena i datuma, slika, tabela ismart art grafike

   MS Outlook

 • Rad sa porukama(obilježavanje, brisanje..)
 • Kreiranje i slanje poruke
 • Kreiranje potpisa (statičan dio koji se pojavljuje pri kreiranju svake poruke, sadrži vaše podatke, logo firme itd.)
 • Kreiranje kontakta i rad sa kontaktima
 • Pregled modula kalendar
 • Kreiranje i ažuriranje zadataka – Taskova

   Internet

 • Upoznavanje sa opštim principima rada i upotrebe interneta
 • Terminološka distinkcija (Pregledač i pretraživač – njihove funkcije i sl.)
 • Upoznavanje sa pojmom domena i njegovim značenjem
 • Princip rada i podešavanje programa za pregledanje internet sadržaja (IE) i upoređivanje sa drugim programima iste namjene
 • Pronalaženje sadržaja na internetu (Korišćenje pretraživača) po zadatom kriterijumu
 • Zaštita podataka (https protokol, delete browsing history…)
 • Osnovna podešavanja
 • Objašnjenje o drugim servisima na svjetskoj mreži kao što su forumi, blogovi, chat servis, messenger i telefoniranje.

CAD – CAM KURSEVI

AutoCad

Ciljevi obuke:

 • Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža.
 • Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora.
 • Uklapanje estetike i funkcionalnosti – grafička estetika.
 • Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto.
 • Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije.
 • Osposobljavanje za samostalan rad.

Plan i program obuke (osnovni nivo):

 1. Uvod u AutoCad

Upoznaje grafički editor programa, padajuće menije, palete sa alatkama i njihove funkcije, način zadavanja komandi.

 1. Koordinatni sistem

Upoznaje koordinatne sisteme, načine zadavanja tačaka, definiše granice crteža i jedinice mjere, upoznaje rad u različitim režimima rada, precizni izbor tačaka.

 1. Alati za crtanje

Upoznaje elementarne komande: point, line, rectangle; upoznaje alate za crtanje osnovnih geometrijskih oblika: circle, arc, ellipse, poligon; komande za brisanje erase.

 1. Osnovne transformacije objekata

Upoznaje komande za transformacije objekata sa palete modify: move (translacija), rotate (rotacija), mirror (osnovno preslikavanje), scale (homotetično preslikavanje).

 1. Izmjene na objektima

Upoznaje komande za izmjene-finu doradu objekata: trim, extend, lengthem,break, chamfer, fillet; komanda explode.

 1. Slojevi i rad sa slojevima

Upoznaje dodeljivanje i rad sa slojevima prepoznajući sličnost elemenata i grupišući ih u zavisnosti od zajedničkih karakteristika.

 1. Korišćenje blokova

Upoznaje način definisanja bloka, unošenje bloka sa zadavanjem razmjere i rotiranjem, rastavljanje i ponovo definisanje i čuvanje blokova.

 1. Umetanje šrafure na crtež

Upoznaje postupak šrafiranja; upoznaje načine zadavanja zatvorene konture za šrafiranje.

 1. Dodavanje teksta crtežu

Upoznaje editor za unos teksta, stilove teksta i elemente formata teksta.

 1. Kotiranje

Upoznaje kotiranje, tipove i elemente kota, stilove kotiranja, rad sa alatkama sa palete dimension.

 1. Štampanje

Upoznaje postupak štampanja.

Plan i program obuke (napredni nivo):

 1. Uvod u 3D

Upoznaje interfejs: standardni meni, tab panel, standardnu paletu, upoznavanje alata, definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru.

 1. Pravljenje primitiva

Upoznaje alate sa palete Modeling za konstrukciju primitiva: box, wedge, cone, sphere, cylinder, pyramid, torus.

 1. Pregled modela

Upoznaje pronalaženje ortogonalnog I izometrijskog pogleda, sjenčenje modela.

 1. Uređivanje tijela u prostoru

Upoznaje alate za uređivanje objekata: alat slice, alati sa palete solid editing; upoznaje alate za uređivanje tijela: move, copy, scale, rotate, 3D array, 3D mirror.

 1. Primjena regiona

Upoznaje primjenu regiona, alat region sa palete draw.

 1. Bulove operacije

Upoznaje bulove operacije, alati sa palete solid editing union, subtrakt, intersect.

 1. Složena geometrijska tijela-objekti

Upoznaje izradu složenih geometrijskih tijela pomoću alata extrude I revolve.

 1. Alati za obradu tijela

Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata: chamfer, fillet.

 1. Dodavanje osvjetljenja

Upoznaje dodavanje osvjetljenja, upoznaje alat render.

 1. Uređivanje modela pomoću materijala

Upoznaje vrste mapa, dodeljuje materijale objektima, uređuje materijale, selektivno renderuje djelove modela.